Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.

Art.1 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt


Od 1.03.2010 fundacja AFN jest wspierana przez
Matyldę i Mateusza Damięckich

Sprawozdanie 2006


 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2006 roku

I. Informacje podstawowe

Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie została założona dnia 10.08.2006 roku w Ostródzie przez: Agnieszkę Korbal.
Fundacja zarejestrowana została w KRS dnia 22.09.2006 pod numerem 0000264523
Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.08.2006
W 2006 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Agnieszka Korbal – prezes Zarządu
Zamieszkała: 14-100 Ostróda ul. Jagiełły 5 m 19,
Agnieszka Szwed – wiceprezes Zarządu
Zamieszkała: 30-033 Kraków Plac Inwalidów 3 m 198
Dorota Romaniuk – sekretarza Zarządu
Zamieszkała: 05-220 Zielonka ul. Żabia 2 m7

Adres Fundacji to: ul. Jagiełły 5/19 14-100 Ostróda

Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.

II. Cele i charakter Fundacji

Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt domowych.
Fundacja prowadzi działalność o konsekwentnie charytatywnym charakterze:
nie prowadzi działalności gospodarczej,
głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna,
członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia,
Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne.
Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując stale w Internecie merytoryczne i finansowe szczegóły dotyczące jej działalności.

III. Pozyskiwanie funduszy

Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek bankowy Fundacji.
W 2006 r. Fundacja nie mogła przeprowadzać zbiórek publicznych, więc środki pozyskiwane były od pojedynczych darczyńców. Pozyskano środki w wysokości 4683,54 zł, co łącznie z kapitałem założycielskim w wysokości 1000,00 zł dało kwotę 5683,54 zł.

IV. Działalność Fundacji w 2006 roku

Fundacja udziela doraźnej pomocy opiekunom bezdomnych zwierząt, zgodnie z pkt. 11 statutu.
Pomoc ta polega głównie na finansowaniu:
leczenia i sterylizacji kotów miejskich,
leczenia bezdomnych zwierząt ciężko chorych i poszkodowanych w wypadkach drogowych, którymi ktoś się zajął na własną rękę,
sterylizacji i kosztownego leczenia zwierząt bezdomnych, przygarniętych przez osoby niezamożne,
utrzymywania zwierząt bezdomnych do czasu znalezienia dla nich docelowych domów.

Zakres potrzebnej opieki i udział Fundacji w jej kosztach ustalany jest indywidualnie w każdym konkretnym przypadku.
Podmioty państwowe i samorządowe w 2006 r. nie zleciły fundacji żadnej działalności
- Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.
- Fundacja złożyła deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8

W 2006 r. wydatki kształtowały się następująco:

Leczenie i profilaktyka psów   8 szt  228 zł
Pokarm dla zwierząt 64,35 kg  685,68 zł
Sterylizacja suk   3 szt  369 zł
Usługa weterynaryjna   2 szt  363,5 zł
Suma całkowita 77,35 1646,18 zł


Wynagrodzenia i świadczenia brutto (w tys. zł) - załącznik nr 1
Zatrudnienie w fundacji - załącznik nr 2
Wykaz pożyczek - załącznik nr 3
Wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych - stan konta fundacji - załącznik nr 4
Wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu - załącznik nr 5
Wynagrodzenia i świadczenia brutto (w tys. zł) - załącznik nr 6
Wykaz nieruchomości - załącznik nr 7
Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19
14 - 100 Ostróda

NIP 7412025929
KRS 0000264523
Numer konta:
VWBank
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001
z dopiskiem w tytule "Koty Kraków"

Przelewy z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW

PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146