Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.

Art.1 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt


Od 1.03.2010 fundacja AFN jest wspierana przez
Matyldę i Mateusza Damięckich

Sprawozdanie 2007


Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2007 roku


I.                   Informacje podstawowe

Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie została założona dnia 10.08.2006 roku w Ostródzie przez: Agnieszkę Korbal.
Fundacja zarejestrowana została w KRS dnia 22.09.2006 pod numerem 0000264523
Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.08.2006
W 2007 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Agnieszka Korbal – prezes Zarządu
Zamieszkała: 14-100 Ostróda ul. Jagiełły 5 m 19,
Agnieszka Szwed – wiceprezes Zarządu
Zamieszkała: 30-033 Kraków Plac Inwalidów 3 m 198
Dorota Romaniuk – sekretarza Zarządu
Zamieszkała: 05-220 Zielonka ul. Żabia 2 m7

Adres Fundacji to: ul. Jagiełły 5/19 14-100 Ostróda

Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.

II. Cele i charakter Fundacji

Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt domowych.
Fundacja prowadzi działalność o charytatywnym charakterze:
nie prowadzi działalności gospodarczej, głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna, członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia,
Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne.
Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując stale w Internecie merytoryczne i finansowe informacje dotyczące jej działalności.

III. Pozyskiwanie funduszy

Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek bankowy Fundacji.
 Pozyskano w ten sposób środki w wysokości 347 347,26 zł.


IV. Działalność Fundacji w 2007 roku

Fundacja udziela doraźnej pomocy bezdomnym zwierzętom będącym pod opieką wolontariuszy fundacji i innych osób, zgodnie z pkt. 11 statutu jak również współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt w Ostródzie. Pomoc ta polega głównie na finansowaniu:

leczenie poważnych przypadków zachorowań i urazów zwierząt przebywających w schroniskach,
leczenia i sterylizacji kotów miejskich,
leczenia bezdomnych zwierząt ciężko chorych i poszkodowanych w wypadkach drogowych, będących pod opieką wolontariuszy fundacji i innych osób,
utrzymywania zwierząt bezdomnych przez wolontariuszy, w hotelach dla zwierząt lub u osób prywatnych do czasu znalezienia dla nich docelowych domów.

Zakres potrzebnej opieki i udział Fundacji w jej kosztach ustalany jest indywidualnie w każdym konkretnym przypadku.
Podmioty państwowe i samorządowe w 2007 r. nie zleciły fundacji żadnej działalności
- Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.
- Fundacja złożyła deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8

W 2007 r. wydatki kształtowały się następująco:

Leczenie i profilaktyka zwierząt

      166 szt

 209 413,87 zł

Pokarm dla zwierząt

3 620,45 kg

   35 230,39 zł

Koszty hotelowe

           9 szt

   27 220,49 zł

Koszty transportowe

           2 szt

        535,00 zł

Art. Medyczne

       121 szt

     9 450,72 zł

Kojec

          1 szt

      1 500,60 zł

 

Wykup konia

          1 szt

        900,50 zł

Darowizny dla innych fundacji

          9 szt

      1 422,09 zł

Pozostałe (m.in. akcesoria dla zwierząt, art. higieniczne)

 

      7 457,09 zł

Koszty administracyjne w tym:

Podatki i opłaty,

Pozostałe koszty

Usługi obce (m.in. koszty telefonu, opłat pocztowych, reklamy)

Zużycie materiałów

 

      8 758,19 zł

        160,00 zł

          30,00 zł

     7 312,91 zł

 

     1 251,28 zł

Suma całkowita

 

 310 647,13 zł

 

 

Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19
14 - 100 Ostróda

NIP 7412025929
KRS 0000264523
Numer konta:
VWBank
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001
z dopiskiem w tytule "Koty Kraków"

Przelewy z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW

PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146