Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.

Art.1 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt


Od 1.03.2010 fundacja AFN jest wspierana przez
Matyldę i Mateusza Damięckich

 

Sprawozdanie za 2008 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2008 roku

I. Informacje podstawowe

Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie została założona dnia 10.08.2006 roku w Ostródzie przez: Agnieszkę Korbal.
Fundacja zarejestrowana została w KRS dnia 22.09.2006 pod numerem 0000264523
Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.08.2006
W 2007 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Agnieszka Korbal – prezes Zarządu
Zamieszkała: 14-100 Ostróda ul. Jagiełły 5 m 19,
Agnieszka Szwed – wiceprezes Zarządu
Zamieszkała: 30-033 Kraków Plac Inwalidów 3 m 198
Dorota Romaniuk – sekretarza Zarządu
Zamieszkała: 05-220 Zielonka ul. Żabia 2 m7

Adres Fundacji to: ul. Jagiełły 5/19 14-100 Ostróda

Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.

II. Cele i charakter Fundacji

Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt domowych.
Fundacja prowadzi działalność o charytatywnym charakterze:
nie prowadzi działalności gospodarczej, głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna, członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia,
Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne.
Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując stale w Internecie merytoryczne i finansowe informacje dotyczące jej działalności.

III. Pozyskiwanie funduszy

Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek bankowy Fundacji.
Pozyskano w ten sposób środki w wysokości 218230.32 zł.


IV. Działalność Fundacji w 2008 roku

Działalność fundacji w 2008 roku to:

1. Niesienie pomocy bezpańskim chorym i pokrzywdzonym zwierzętom. Fundacja wyłapywała porzucone zwierzęta i umieszczała je w schroniskach i domach tymczasowych. Uczestniczyła w pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych, w tym organizowała transport, leczenie i rehabilitację zwierząt. Podejmowane były także liczne interwencje związane ze złym traktowaniem zwierząt. Przeprowadzono akcję w Kłaju gdzie na osiedlu przebywało 40 kotów. Fundacja przeprowadziła odławianie, sterylizację, odrobaczanie i szczepienia ochronne. Dla 11 kotów znaleziono domy, pozostałe wróciły na swój teren.

2. Wspieranie wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt.

Wspieranie Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva! w akcji zbierania podpisów pod petycją dotyczącą masowego zabijania fok w Kanadzie i zakazu importu skór foczych. Udział we wspólnym projekcie „Wybierz Miśka”, gdzie 14 największych organizacji propaguje adopcje zwierząt ze schronisk.

3. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom.

Pomoc schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach, gdzie przebywa około 300 zwierząt. Organizowanie cotygodniowych spotkań wolontariatu w celu socjalizacji i pielęgnacji zwierząt, finansowanie leczenia i karmy. Pomoc innym fundacjom w sfinansowaniu leczenia zwierząt porzuconych (darowizny dla tych fundacji): Viva! ; Nasza Szkapa; Azyl Nadziei; SOS dla Zwierząt.

4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Fundacja pomaga przetrwać dziko żyjącym kotom poprzez dokarmianie postawienie nowych budek dla kotów, docieplenie obecnych. Koty są systematycznie odławiane, kastrowane/sterylizowane, szczepione i wypuszczane w miejscach odłowienia.

Przeprowadzono akcję „Zaszczepmy schronisko” propagujące szczepienia ochronne zwierząt przebywających w schroniskach.

5. Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej.

W 2008 roku przeprowadzono 375 adopcji. Przeprowadzono wizyty poadopcyjne w celu sprawdzenia warunków zwierząt oddanych do adopcji. Prowadzono akcje propagujące adopcje, tj. ogłoszenia, artykuły w prasie.

6. Finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji.

Fundacja leczyła w 2008 roku 514 bezdomnych zwierząt. Wykonała 186 zabiegów kastracji/sterylizacji.

Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa w projekcie sterylizowania kotów wolnożyjących.

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Spotkania z młodzieżą szkolną na tematy związane z ochroną środowiska i zwierząt oraz dobrego traktowania zwierząt.

8. Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt a w szczególności propagujące adopcje bezdomnych zwierząt.

Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod tytułem „ Jak mogę pomóc bezdomnym zwierzętom”. Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród odbyło się spotkanie na Zamku w Ostródzie gdzie można było posłuchać twórczości młodych wolontariuszy, można było uczestniczyć w licytacji prac, posłuchać o problemach schroniska i jak nieść pomoc potrzebującym zwierzętom.

Pod koniec roku 2008 zorganizowano akcję „Miska na Święta”. Celem akcji było zorganizowanie Świąt dla zwierząt w schronisku w Ostródzie. W pierwszy i drugi dzień Świąt z zebranych darów grupy wolontariuszy przygotowywały posiłki dla bezdomnych zwierząt.

Organizowane były akcje propagujące sprzątanie pod tytułem „Sprzątaj po swoim ulubieńcu”.

Zorganizowane zostały grupy wolontariuszy w Ostródzie, Kielcach, Starachowicach, Krakowie, które zajmują się adopcjami i pomocą poszkodowanym i porzuconym zwierzętom.


Zakres potrzebnej opieki i udział Fundacji w jej kosztach ustalany jest indywidualnie w każdym konkretnym przypadku.
Podmioty państwowe i samorządowe w 2008 r. nie zleciły fundacji żadnej działalności
- Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.
- Fundacja złożyła deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8

W 2008 r. wydatki kształtowały się następująco:

Leczenie i profilaktyka zwierząt

514 szt

108324,33 zł

Pokarm dla zwierząt

3643 kg

47214,07 zł

Koszty hotelowe

14 szt

16539,96 zł

Art. Medyczne

6024,87 zł

Darowizny dla innych fundacji i podmiotów

5 szt

3045,00 zł

Pozostałe (m.in. akcesoria dla zwierząt, art. higieniczne)

8379,53 zł

Koszty administracyjne w tym:

Podatki i opłaty,

Usługi obce (m.in. koszty telefonu, opłat pocztowych, reklamy, biuro rachunkowe)

Zużycie materiałów

8857,73 zł

210,00 zł

7758,62 zł

889,11 zł

Suma całkowita

198385,49 zł

<-->

Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19
14 - 100 Ostróda

NIP 7412025929
KRS 0000264523
Numer konta:
VWBank
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001
z dopiskiem w tytule "Koty Kraków"

Przelewy z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW

PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146