Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.

Art.1 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt


Od 1.03.2010 fundacja AFN jest wspierana przez
Matyldę i Mateusza Damięckich

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie w 2009 roku
I. Informacje podstawowe

Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie została założona dnia 10.08.2006 roku w Ostródzie przez: Agnieszkę Korbal.
Fundacja zarejestrowana została w KRS dnia 22.09.2006 pod numerem 0000264523
Fundacja działa na podstawie statutu z dnia 10.08.2006 zmienionego uchwałą nr 3/2009 z dn.3.09.2009 r.
W 2009 roku Fundacją kierował Zarząd w składzie:
Agnieszka Korbal – prezes Zarządu
Zamieszkała: 14-100 Ostróda ul. Jagiełły 5 m 19,
Agnieszka Szwed – wiceprezes Zarządu
Zamieszkała: 30-033 Kraków Plac Inwalidów 3 m 198
Agnieszka Surowiec – członek Zarządu
Zamieszkała: 14-100 Ostróda ul.
Robert Szwed – członek Zarządu
 Zamieszkały: 30-033 Kraków Plac Inwalidów 3 m 198
Adres Fundacji to: ul. Jagiełły 5/19 14-100 Ostróda
Adres oddziału krakowskiego to: ul. Rusznikarska 15/94 Kraków

Zasięg działania Fundacji jest ogólnokrajowy.

II. Cele i charakter Fundacji

Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt domowych.
Fundacja prowadzi działalność o charytatywnym charakterze:
nie prowadzi działalności gospodarczej, głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest ofiarność publiczna, członkowie organów Fundacji nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia,
Fundacja utrzymuje na minimalnym poziomie swe koszty administracyjne.
Fundacja dba o przejrzystość działania, publikując stale w Internecie merytoryczne i finansowe informacje dotyczące jej działalności.

III. Pozyskiwanie funduszy

Głównym źródłem finansowania celów Fundacji jest stała zbiórka datków na rachunek bankowy Fundacji.
 Pozyskano w ten sposób środki w wysokości 241 924,55 zł
Dodatkowo otrzymano odsetki bankowe z lokat bankowych: 3 306,28 zł
IV. Działalność Fundacji w 2009 roku

1. Niesienie pomocy bezpańskim chorym i pokrzywdzonym zwierzętom. Fundacja wyłapywała porzucone zwierzęta i umieszczała je w  domach tymczasowych, lokalu fundacyjnym, w ostateczności w schroniskach. Uczestniczyła w pomocy zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych, w tym organizowała transport, leczenie i rehabilitację zwierząt. Podejmowane były także liczne interwencje związane ze złym traktowaniem zwierząt.
2. Wspieranie wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt.
Wspieranie Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva! w akcji zbierania podpisów pod petycją dotyczącą masowego zabijania fok w Kanadzie i zakazu importu skór foczych. Udział we wspólnym projekcie „Wybierz Miśka”, gdzie 14 największych organizacji propaguje adopcje zwierząt ze schronisk.
3. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom.
Pomoc schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach, gdzie przebywa około 300 zwierząt. Organizowanie cotygodniowych spotkań wolontariatu w celu socjalizacji i pielęgnacji zwierząt, finansowanie leczenia i karmy. Pomoc innym fundacjom w sfinansowaniu leczenia zwierząt porzuconych (darowizny dla tych fundacji): Viva!

                   4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
Fundacja pomaga przetrwać dziko żyjącym kotom poprzez dokarmianie, postawienie nowych budek dla kotów, docieplenie obecnych. Koty są systematycznie odławiane, kastrowane/sterylizowane, szczepione i wypuszczane w miejscach odłowienia.

            5. Prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej.
W 2009 roku przeprowadzono  347  adopcji. Przeprowadzono wizyty poadopcyjne w celu sprawdzenia warunków zwierząt oddanych do adopcji. Prowadzono akcje propagujące adopcje, tj. ogłoszenia, artykuły w prasie, internecie.

                     6. Finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt – w tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji.
Fundacja  w 2009 roku objęła opieką 568  zwierząt i wysterylizowaliśmy 289 zwierząt.
Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa w projekcie sterylizowania kotów wolnożyjących.(97 zabiegów)

7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
Spotkania z młodzieżą szkolną na tematy związane z ochroną środowiska i zwierząt oraz dobrego traktowania zwierząt.
8. Organizowanie i wspieranie akcji propagandowych i edukacyjnych związanych z ochroną zwierząt a w szczególności propagujące adopcje bezdomnych zwierząt.
Uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w październiku 2009, na której propagowaliśmy adopcje kotów jak i uświadamialiśmy  zwiedzających czym są pseudohodowle, dlaczego należy je eliminować głównie przez brak popytu na zwierzęta z tego typu miejsc. W weekendy grudniowe zorganizowaliśmy kącik adopcyjny w galerii krakowskiej połączony z kwestą na rzecz bezdomnych krakowskich kotów. Podczas tych spotkań przekazywaliśmy wiedzę jak pomóc bezdomnym kotom, szczególnie w warunkach zimowych, o potrzebie sterylizacji, o konieczności wyeliminowania pseudohodowli zwierząt, o potrzebie adopcji bezdomnych kotów.

W kwietniu 2009 rozpoczął działanie krakowski oddział fundacji. Został wynajęty od miasta lokal na potrzeby jego działania, wyremontowany i przystosowany do krótkotrwałego przechowywania zwierząt, głównie na czas kwarantanny czy po zabiegach sterylizacyjnych.
Zostały zakupione dwa używane samochody dla potrzeb fundacji, które po wyremontowaniu służą do przewozu osób i zwierząt (interwencje, adopcje, wizyty w lecznicach  itp) i towarów (karma, akcesoria dla zwierząt) w Ostródzie i Krakowie

V. W 2009 r. Zarząd fundacji zatwierdził 6 uchwał (w załączniku)
    
VI. Wydatki kształtowały się następująco:

 Leczenie i profilaktyka zwierząt     130 677,24 zł
Pokarm dla zwierząt    49 016,04 zł
Koszty hotelowe
140,00 zł
Art. Medyczne  2 564,11 zł
Darowizny dla innych fundacji 1 350,00 zł
Usługi pozostałe (usł. laboratoryjne, przewóz  zwierząt)  2 508,74 zł 
Pozostałe (m.in. akcesoria dla zwierząt - żwirek, obroże, klatki, budy, miski, art. higieniczne)   9 845,00

Koszty administracyjne w tym:

Podatki i opłaty

Usługi obce (m.in. koszty telefonu, opłat pocztowych, reklamy, usług biura rachunkowego, czynsz, media, mechanika samochodowa, ubezpieczenia, remont

lokalu fundacyjnego)

Zużycie materiałów (paliwo, części samochodowe, art. remontowe)

    40 597,91 zł
       
     1 613,11 zł
             22173,51 zł

 

16 811,29 zł

Zakup środków trwałych (2 samochody)
umorzenie środków trwałych w 2009 - 5 100,00 zł
15 500,00 zł
Suma całkowita 252 199,04 złFundacja nie zatrudnia pracowników, w pełni opiera się na wolontariacie.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
Środki finansowe lokowane są na kontach i lokatach w Vwolkswagen Bank i Banku Millennium
Zostały zakupione dwa używane samochody dla potrzeb fundacji, które po wyremontowaniu służą do przewozu osób i zwierząt (interwencje, adopcje, wizyty w lecznicach  itp) i towarów (karma, akcesoria dla zwierząt) w Ostródzie i Krakowie
Podmioty państwowe i samorządowe w 2009 r. nie zleciły fundacji żadnej działalności
Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych. Złożyła deklarację podatkową w formie rocznego rozliczenia CIT-8.
Nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Alarmowy Fundusz
Nadziei na Życie
ul. Jagiełły 5 m. 19
14 - 100 Ostróda

NIP 7412025929
KRS 0000264523
Numer konta:
VWBank
78 2130 0004 2001 0388 0143 0001
z dopiskiem w tytule "Koty Kraków"

Przelewy z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW

PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146